castenray, donderdag 18 April 2019

Dorpsraad
ANBI
Samenstelling
Vergaderdata
Notulen actueel
Notulen archief
Agenda
Projecten
Actuele informatie
DOP Castenray
DRO Venray

Het Dorp
Bezoek Castenray
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Nieuws
Gebiedspanel
TIPS »
Dorpsomgevingsprogramma Castenray
Wat is er te doen
Het Dorp


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Dorpsraad > DOP Castenray << Terug naar vorige pagina
Dorpsomgevingsprogramma Castenray

Klik hier als u het volledige Dorpsomgevingsprogramma van Castenray wilt downloaden.


 

DorpsOmgevingsProgramma (DOP)

Castenray.

Toekomstvisie om de leefbaarheid in Castenray te behouden.

 

Het aantal inwoners van Castenray schommelt al vele jaren rond de 800. Vanwege de stankcirkels waren er de laatste jaren geen bouwmogelijkheden. Jongeren uit het dorp moesten noodgedwongen elders een woning bouwen met als gevolg: weinig geboorten, teruglopend ledenbestand van diverse verenigingen, gebrek aan vrijwilligers o.a. jeugdleiders bij de sportvereniging, verdwijnen van voorzieningen. Het gevolg is achteruitgang van de leefbaarheid.

Vooral het vertrek van de jongere autochtone inwoners is van grote nadelige invloed op het sociale klimaat en de leefbaarheid.
Jaarlijks woningbouw voor autochtone starters heeft de hoogste prioriteit.

Het is wenselijk en verantwoord om het dorp Castenray in de toekomst uit te laten groeien tot een inwonertal van 1000-1200 inwoners. Hierdoor zullen de leefbaarheid, de sociale structuur en het verenigingsleven een impuls krijgen.

In onze visie zijn onderstaande aspecten bepalend voor de leefbaarheid in een dorp:

 1. Wonen, groei inwoneraantal,
 2. voorzieningen,
 3. sociaal klimaat,
 4. verkeer en veiligheid,
 5. relatie burger en overheid,
 6. vrijwilligers,
 7. buitengebied (natuur en recreatie)

 

1.   WONEN.

Projecten/voorstellen:

 • Realisering woningbouw Rietweg-Noord 2005 (begroot in productbegroting 2005);
 • Het realiseren van nieuwe uitbreidingsmogelijkheden; concreet zijn de volgende voorstellen:
  - Realisering van lintbebouwing langs de volledige Rietweg aan de zuidzijde;
  - Verplaatsing van het loonbedrijf uit de bebouwde kom van Castenray en het ter plekke realiseren van woningbouw;
 • Bewoners van boerderijen in het buitengebied de mogelijkheid bieden hun bedrijfsgebouw op te splitsen voor meerdere woningen.

Toelichting:
Het jaarlijks realiseren van woningbouw, vooral voor jongeren uit het dorp, is van groot belang. Jonge stellen zorgen voor groei van het aantal inwoners wat een gunstige invloed heeft op het sociaal klimaat. Denk hierbij aan de basisschool, het verenigingsleven, vrijwilligers, etc.

De jaarlijks bouwbehoefte dient gepeild te worden en vervolgens dient er gebouwd te worden naar behoefte: huurwoningen, vrijstaand, of twee onder een kap. Bij verhuur van vrijkomende of nieuwe huurwoningen moeten inwoners uit het dorp voorrang krijgen.

Nieuwe uitbreidingsmogelijkheden sneller realiseren. Als zich kansen voordoen, moeten die beter en sneller worden benut. Hoewel het bouwtempo van nieuwe woningen niet uitsluitend wordt bepaald door de beschikbaarheid van uitbreidingsmogelijkheden, is het wel zaak nieuwe mogelijkheden planologisch zo snel mogelijk in te vullen. Uiteraard geldt daarbij wel de randvoorwaarde dat die mogelijkheden moeten passen in de totaalvisie met betrekking tot de bouwontwikkeling van het dorp.
Een belangrijke randvoorwaarde in deze, is dat de gemeente Venray voorstellen van de Dorpsraad beter dient te bestuderen en meer serieus dient te nemen. Een regelmatige terugkoppeling met betrekking tot de stand van zaken is noodzakelijk.

Hierbij wordt met name gedoeld op de verplaatsing van het loonbedrijf aan de Lollebeekweg. Op betreffende locatie is ruimte voor een groot aantal bouwkavels. Bijkomend voordeel is dat zware landbouwvoertuigen binnen de kom geweerd kunnen worden. De geluidsoverlast binnen de kom zal op deze manier afnemen en de veiligheid neemt toe. De gemeente is reeds van dit voorstel in kennis gesteld. Daarnaast zou lintbebouwing aan de zuidzijde langs de volledige Rietweg mogelijk moeten zijn. Ook hier kunnen dan een aantal bouwkavels vrijgemaakt worden.

Boerderijen, waarvan de bewoner gestopt is met zijn bedrijf, moeten een andere dan een agrarische bestemming kunnen krijgen. Dit tegen de achtergrond van:

 • eigen verantwoordelijkheid burgers t.a.v. mantelzorg,
 • ontwikkelingen t.a.v. landbouw en veelteelt,
 • nieuwe economische dragers, etc.
 • leefbaarheid buitengebied

Splitsing tot meerdere woningen. Het oudere echtpaar kan blijven wonen en in de andere woning kan b.v. een van hun kinderen intrekken. Zo is hulp en toezicht aanwezig en zal dit echtpaar langer zelfstandig kunnen wonen. Op deze wijze wordt concreet invulling gegeven aan de opvattingen van de centrale overheid ten aanzien van mantelzorg. Maar woningsplitsing moet ook mogelijk zijn zonder dat er sprake is van mantelzorg.

 • Huisvesting buitenlandse werknemers
 • Bedrijfsvestiging anders dan binnen de agrarische sector

Hiervoor zal de regelgeving versoepeld moeten worden, echter wel zodanig dat daardoor geen verdere beperkingen aan agrarische bedrijven worden opgelegd.

 

2.   VOORZIENINGEN

Projecten/voorstellen:

 • Uitbreiding van het gemeenschapshuis;
 • Realiseren van voorzieningen zoals een servicewinkel of servicepunt eventueel in samenwerking met Oirlo;
 • Realiseren van een sporthal in samenwerking met Oirlo.
 • Realiseren van een wooncomplex voor oudere inwoners Castenray op een centraal punt.

Toelichting:
Het huidige voorzieningsniveau moet gehandhaafd blijven en waar mogelijk worden uitgebreid. Denk aan te realiseren voorzieningen in het gemeenschapshuis b.v. servicewinkel of servicepunt, eventueel in samenwerking met Oirlo en het realiseren van een multifunctionele sporthal in samenwerking met Oirlo.

Ook de mogelijkheid van het realiseren van een wooncomplex voor ouderen dient overwogen te worden. Veel ouderen zouden graag in het dorp willen blijven wonen, de mogelijkheden zijn echter beperkt. Door realisatie van een wooncomplex voor oudere inwoners van Castenray zou in deze behoefte voorzien kunnen worden. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de centrale ligging van het complex.

Een ander punt van aandacht in dit kader is de mobiliteit en het openbaar vervoer. Een goed systeem van openbaar vervoer is en blijft een voorwaarde.

Gemeenschapshuis "DE WIS".

Het gemeenschapshuis is van groot belang voor het dorp. Veel door de verenigingen georganiseerde festiviteiten vinden hier plaats. Denk hierbij aan carnaval, kermis, jaarvergaderingen, feestavonden, etc. Deze activiteiten stimuleren de samenhang, het wij-gevoel en de trots binnen ons dorp.

Enkele verenigingen zijn voor hun activiteiten bijna geheel afhankelijk van een goed functionerend en naar hun wensen ingericht gemeenschapshuis.
In Castenray is uitbreiding een noodzaak. Diverse verenigingen zijn door ruimtegebrek belemmerd in hun functioneren. Denk hierbij o.a. aan de peuterspeelzaal, aan het ouderen-biljart, redactie- en kopieerruimte voor dorpsblad De Schans en onderkomen voor de Stichting Heemkundig Genootschap Castenray.

Het bestuur van het gemeenschapshuis, geheel bestaande uit vrijwilligers, heeft steeds meer te maken met regels rond ARBO, milieu, veiligheid en belastingen. De regelgeving zit soms moeilijk in elkaar.
Ook in financieel opzicht heeft men soms moeite om e.e.a. in goede banen te leiden en de touwtjes aan elkaar te knopen.

 

3.   Sociaal klimaat.

Projecten/voorstellen:

 • Het stimuleren van vrijwilligerswerk door de overheid (zie punt 7);
 • Het in stand houden en optimaliseren van een goed functionerend gemeenschapshuis. Dat vraagt om de invulling van randvoorwaarden door de overheid, zodat de plaatselijke vrijwilligers ‘de rest kunnen doen’.

Toelichting:
Een bloeiend verenigingsleven is zeer belangrijk bij het creëren van een goed sociaal klimaat. Bij voldoende aanwas van het aantal inwoners zal ook het aantal leden van verenigingen op peil kunnen blijven en soms groeien alsmede het aantal vrijwilligers op allerlei terreinen. Zie ook het onderwerp "Wonen".

Belangrijk is ook het behoud van het dorpscafé, een ontmoetingsplek voor de Castenrayse jeugd en volwassenen.
Een goed functionerend gemeenschapshuis met voldoende accommodatie voor de diverse verenigingen is van wezenlijk belang.

Veel zal afhangen van de beschikbare vrijwilligers. Door de steeds wijzigende en strengere regelgeving zien de vrijwilligers soms door de bomen het bos niet meer. De regelgeving moet versoepeld worden en het moet de vrijwilligers makkelijker worden gemaakt, om hun taken uit te voeren.

Steun van de Gemeente Venray op diverse terreinen is noodzakelijk.

Fanfare "Dorpsklank".

In sommige gevallen zal samenwerking tussen verenigingen van b.v. Castenray en Oirlo noodzakelijk zijn. Het verdient aanbeveling de mogelijkheden van samenwerking bij voortduring bespreekbaar te houden.
Het dorpseigen karakter van elk dorp moet echter zoveel mogelijk behouden blijven.

Voor de jongeren tussen 12 en 17 jaar zullen meer activiteiten moeten worden georganiseerd. Ook dit kan door samenwerking tussen de dorpen. De ouders kunnen hun kinderen brengen en ophalen.
In een dorp als Castenray met weinig of geen voorzieningen kunnen oudere inwoners zonder vervoer worden geholpen door een zorggroep van vrijwilligers, die boodschappen doen en andere steun verlenen.

 

4.   Verkeer en veiligheid.

Projecten/voorstellen:

 • Herinrichting kom Castenray + 30 km zones + openbare verlichting (Begroot in Muip voor realisatie in 2006);
 • Herinrichting Lollebeekweg (o.a. fietssuggestiestroken) + verlichting en instellen 60km weg buiten de bebouwde kom;
 • Vrachtverkeervrije zone voor de gehele kom van het dorp met uitzondering van bestemmingsverkeer;
 • Verkeer en veiligheid: Openbare verlichting zowel binnen als buiten de bebouwde kom aanpassen tot een normaal niveau zodat de inwoners zich ook in de avond veilig voelen in hun woonomgeving;
 • Verplaatsen van loonbedrijf aan de Lollebeekweg. Dit bedrijf ligt in de kom van het dorp en de vele grote en zware machines rijden dagelijks van en naar het bedrijf door het centrum van Castenray.

Toelichting:
De burger moet zich veilig voelen in zijn omgeving. Vooral de verkeersveiligheid speelt een grote rol in dit veiligheidsgevoel. De kinderen moeten veilig naar en van school kunnen.
In Castenray is vooral de Lollebeekweg een gevaarlijke weg voor schoolgaande kinderen. Er is veel vrachtverkeer. Het laatste jaar is er zelfs een toename van het vrachtverkeer doordat de gemeente Horst aan de Maas zijn eigen problematieken ‘oplost’ door vrachtverkeer naar Meterik via Castenray om te leiden.
Er wordt volgens bewoners te hard gereden.

De inrichting van de openbare ruimte moet tezamen met het handhavend optreden van de politie, leiden tot een mentaliteitsverandering.

De verbindingswegen met de omliggende dorpen worden door bewoners vooral in de avond- en nachtelijke uren als onveilig ervaren. Dat geldt overigens ook voor enkele straten binnen de bebouwde kom. Een aanpassing van de straatverlichting zou een positieve bijdrage aan de verbetering van het veiligheidsgevoel kunnen leveren.

 

5.   Relatie burger en overheid.

Projecten/voorstellen:

 • Het optimaliseren van informatiestromen vanuit de gemeente naar de burgers/dorpsraad en omgekeerd
 • Positieve grondhouding van de gemeente t.a.v. initiatieven vanuit de lokale bevolking.

Toelichting:
De relatie burger/overheid moet in vele opzichten verbeterd worden: de overheid is er voor de burger en niet andersom.
Goede communicatie, overleg over en bespreken van de voortgang van plannen met de Dorpsraad.

Voor het dorp belangrijke informatie, wegafsluitingen, wegomlegging, werkzaamheden, verkeersmaatregelen enz. bekendmaken via dorpsblad of inwoners persoonlijk informeren.
Soepeler bouwbeleid en verbetering functioneren welstandcommissie. Minder rekening houden met de regelgeving en meer met de omstandigheden bij bouwen of verbouwen van woningen. ‘Als het niet kan, zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan’; maar wel zoeken naar de maximale mogelijkheden.

 

6.   Vrijwilligersbeleid.

Projecten/voorstellen:

 • het stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk door de overheid.
 • Waar mogelijk het vereenvoudigen van regelgeving die betrekking heeft op de ‘arbeidsomstandigheden’ van vrijwilligers.

Vrijwilligers tijdens het metselen van het monument voor gedeporteerden.

Toelichting:
Stimuleren van het vrijwilligerswerk. Versoepeling regelgeving. Door de huidige regelgeving is het voor vele vrijwilligers zeer moeilijk hun taken uit te voeren. Vooral een vrijwilliger moet zich prettig voelen in zijn werk voor de gemeenschap. Een vrijwilliger wenst niet geconfronteerd te worden met allerlei regels, de een soms tegengesteld aan de ander. Hij of zij heeft weinig behoefte aan die administratieve rompslomp. De vrijwilliger wil zich dienstbaar maken en inzetten voor de gemeenschap zonder allerlei moeilijke en, in zijn ogen, soms onzinnige regels.

Het vrijwilligerswerk is van groot belang voor het goed functioneren van het verenigingsleven en de leefbaarheid van een dorpsgemeenschap evenals voor de diverse wijken in de Gemeente Venray.

De overheid moet dit stimuleren en faciliteren. Daar waar regels niet vereenvoudigd of afgeschaft kunnen worden, dient de lokale overheid de randvoorwaarden zodanig in te vullen, dat die regels geen extra belasting voor de vrijwilligers vormen.
Af en toe een beloning kan ook geen kwaad.

 

7.   Buitengebied, Natuur en recreatie

Bedrijven in het buitengebied

Agrarische bedrijven in het buitengebied moeten de mogelijkheid hebben tot schaalvergroting Het in stand houden en uitbreiden van de bedrijven in het buitengebied is van belang voor omgeving en dorp. Nieuwe ontwikkelingen, zoals burgerwoningen, mantelzorg en nieuwe economische dragers, mogen geen belemmering vormen voor de uitbreiding van agrarische bedrijven in het buitengebied.

Projecten/voorstellen:

 • Het voormalig schaatsven in de Caselse Vennen uitdiepen en zoveel mogelijk in de oude staat terugbrengen;
 • De gekanaliseerde Lollebeek dient weer een meanderende beek te worden;
 • Inrichting van het toekomstige Natuurgebied "De Diepeling", de aanleg van fiets- en wandelpaden, schuil- en zitmogelijkheden en een goede ontsluiting zowel aan de Venrayse als aan de Meerlo-Wanssumse zijde;
 • De aanleg van een wandelroute in bos- en stuifduinen gebied "De Caselse Berg"

Toelichting:
Castenray is rijk bedeeld met prachtige natuurgebieden. Belangrijk voor de vrijetijdsbesteding van de inwoners van het dorp maar ook voor vele mensen van buiten. Ook de omgeving van het dorp is belangrijk voor de leefbaarheid.

De Câselse Vennen route.

De Câselse Vennen is een moeras/drasgebied met een door Staatsbosbeheer, op verzoek van en in samenwerking met de Castenrayse Dorpsraad, aangelegde wandelroute. Het onderhoud van deze wandelroute zal regelmatig moeten plaatsvinden.

Het voormalige schaatsven moet gedeeltelijk worden uitgediept en zo mogelijk worden teruggebracht in de oude staat.
De gekanaliseerde Lollebeek moet weer een meanderende beek worden.

De paddenpoelen behoeven regelmatig onderhoud zoals verwijderen van struikgewas en planten. Deze houden het zonlicht tegen dat zorgt voor de noodzakelijke warmte bij het uitkomen van de eitjes van kikker, pad, salamander enz.
Leerlingen van basisschool De Stek hebben een paddenpoel geadopteerd en verzorgen onder deskundige leiding het onderhoud.

 

De Diepeling.

Zandwinning De Diepeling is gelegen tussen Castenray en Tienray en ligt voor een gedeelte in de gemeente Meerlo-Wanssum.
Volgens de huidige planning komt er aan de zand- en grintwinning in 2007 een einde en komt de plas vrij.
Burgemeester en Wethouders van Meerlo-Wanssum en Venray hebben besloten dat de plas een natuurfunctie moet krijgen. Recreatie op het water past daar niet bij. (Zie verslag in Dagblad De Limburger van 27-08-2004).

In samenwerking met diverse instanties, de Dorpsraden van Castenray en eventueel Tienray en de omwonenden zal hier een plan voor een passend hergebruik moeten worden opgesteld. Het gaat hier om een aangewezen natuurgebied, waarbij de natuur leidend is.

De Castenrayse Dorpsraad is van mening dat enige beperkte vormen van recreatief medegebruik mogelijk moeten zijn. Men denkt hierbij aan fiets- en wandelroutes.

De Câselse Berg.

De Câselse Berg is een bos- en stuifduinen gebied gelegen tussen Castenray en Veulen. In dit gebied zijn brede paden welke in het verleden werden gebruikt door motorcrossers.
De voormalige Lijkweg liep langs en door dit gebied en is nog duidelijk waarneembaar. Via deze historische weg werden in het verleden de overleden inwoners van Castenray vervoerd naar Venray waar ze werden begraven op het kerkhof bij de Grote Kerk.

Diep in het bos zijn door de Stichting Heemkundig Genootschap Castenray restanten van een boerderij uit de 18e eeuw gevonden en nog zichtbaar.
Ook in dit gebied kan in de toekomst mogelijk een wandelroute worden aangelegd.

 

Samenvatting projectenvoorstellen:

 1. Wonen, groei inwoneraantal:
  1. Realisering woningbouw Rietweg-Noord 2005
  2. Het realiseren van nieuwe uitbreidingsmogelijkheden;
  3. Bewoners van boerderijen in het buitengebied de mogelijkheid bieden hun bedrijfsgebouw op te splitsen voor meerdere woningen.
 2. voorzieningen,
  1. Uitbreiding van het gemeenschapshuis;
  2. Realiseren van voorzieningen zoals een servicewinkel of servicepunt eventueel in samenwerking met Oirlo;
  3. Realiseren van een sporthal in samenwerking met Oirlo.
  4. Realiseren van een wooncomplex voor oudere inwoners van Castenray op een centraal punt.
 3. sociaal klimaat,
  1. Het stimuleren van vrijwilligerswerk door de overheid (zie punt 7);
  2. Het in stand houden en optimaliseren van een goed functionerend gemeenschapshuis.
 4. Verkeer en veiligheid
  1. Herinrichting kom Castenray + 30 km zones + openbare verlichting
  2. Herinrichting Lollebeekweg (o.a. fietssuggestiestroken) + verlichting en instellen 60km weg buiten de bebouwde kom;
  3. Vrachtverkeervrije zone voor de gehele kom van het dorp met uitzondering van bestemmingsverkeer;
  4. Verkeer en veiligheid: Openbare verlichting zowel binnen als buiten de bebouwde kom aanpassen tot een normaal niveau zodat de inwoners zich ook in de avond veilig voelen in hun woonomgeving;
  5. Verplaatsen van loonbedrijf uit de bebouwde kom.
 5. buitengebied (natuur en recreatie)
  1. Het voormalig schaatsven in de Câselse Vennen uitdiepen en zoveel mogelijk in de oude staat terugbrengen;
  2. De gekanaliseerde Lollebeek dient weer een meanderende beek te worden;
  3. Inrichting van het toekomstige Natuurgebied "De Diepeling", de aanleg van fiets- en wandelpaden, schuil- en zitmogelijkheden en een goede ontsluiting zowel aan de Venrayse als aan de Meerlo-Wanssumse zijde;
  4. De aanleg van een wandelroute in bos- en stuifduinen gebied "De Câselse Berg"
 6. relatie burger en overheid,
  1. Het optimaliseren van informatiestromen vanuit de gemeente naar de burgers/dorpsraad en omgekeerd
  2. Positieve grondhouding van de gemeente t.a.v. initiatieven vanuit de lokale bevolking.
 7. vrijwilligers,
  1. het stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk door de overheid.
  2. Waar mogelijk het vereenvoudigen van regelgeving die betrekking heeft op de ‘arbeidsomstandigheden’ van vrijwilligers.

Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing