castenray, donderdag 18 April 2019

Dorpsraad
ANBI
Samenstelling
Vergaderdata
Notulen actueel
Notulen archief
Agenda
Projecten
Actuele informatie
DOP Castenray
DRO Venray

Het Dorp
Bezoek Castenray
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Nieuws
Gebiedspanel
TIPS »
Dorpsomgevingsprogramma Castenray
Wat is er te doen
Het Dorp


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Dorpsraad > Projecten << Terug naar vorige pagina
Projecten en activiteiten

Zoals u uit de agenda’s en notulen van de vergaderingen kunt opmaken, houdt de dorpsraad zich met een groot aantal zaken bezig.

Hierna treft u wat uitgebreidere informatie aan over enkele grotere projecten en activiteiten, zoals leefbaarheidssubsidie, dorpsontwikkelingsplan, internetsite, Diepeling.

Leefbaarheidssubsidie
De dorpsraad beschikt over een budget dat kan worden aangewend om de leefbaarheid in het dorp te bevorderen. Dat budget kan worden gebruikt voor 'eigen projecten', maar ook voor projecten van verenigingen en stichtingen die in het dorp zijn gevestigd. Jaarlijks stelt de dorpsraad vast of en hoeveel geld er voor andere dan de 'eigen' projecten beschikbaar is.

In dat geval worden plaatselijke verenigingen en stichtingen uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen, die de leefbaarheid in het dorp bevorderen. Die aanvragen moeten vóór een bepaalde datum worden ingediend.

Een aanvraag dient te voldoen aan de volgende criteria:

 1. Het initiatief dient de “leefbaarheid”van Castenray te verbeteren.
 2. Het initiatief mag niet in strijd zijn met het beleid van de gemeente.
 3. Voor initiatieven in openbare ruimtes moet van te voren toestemming zijn verleend door  de gemeente.
 4. Het initiatief mag geen persoonlijk of commercieel belang dienen.
 5. Het initiatief mag niet tot de reguliere exploitatie behoren.
 6. Het initiatief moet financieel onderbouwd zijn.
 7. Het initiatief moet na toekenning binnen 3 jaar zijn gerealiseerd.
 • Men kan een aanvraag indienen als men denkt te voldoen aan de gestelde criteria, echter is het niet vanzelfsprekend dat alle ingediende voorstellen, die aan de criteria voldoen, ook zullen worden gehonoreerd.
 • Daar waar nodig is, zal de dorpsraad nog om een toelichting vragen.
 • De uiteindelijke beslissing m.b.t. de toekenning van het leefbaarheidgeld ligt ten alle tijden bij de dorpsraad.
 • Uitkering van de gelden vindt plaats na realisering van het project/ initiatief en ontvangst van de [originele] factuur.

             Aanvraagformulier

Na goedkeuring door de Dorpsraad volgt een schriftelijke bevestiging

Naar boven

 

Dorp Omgevings Programma (DOP) Castenray

In het Dorp Omgevings Programma Castenray wordt de toekomstvisie over ons dorp uiteen gezet met als doel om de leefbaarheid, in de breedste zin van het woord, in de toekomst te behouden. Daartoe is de werkgroep DOP in het leven geroepen. In deze werkgroep zitten de volgende personen: Herman Theeuwen, Hay Strijbos, Louis Vroemen en Sepp Willemssen.

In het DOP komen de onderstaande zaken aan de orde:

 • Wonen, woningbouw en inwoneraantal. Wat is de huidige situatie en waar willen we naartoe?
 • Voorzieningen. Welke voorzieningen zijn minimaal noodzakelijk. Hoe kunnen we deze behouden en/of realiseren.
 • Het sociale klimaat in haar algemeenheid: verenigingsleven, vrijwilligerswerk, etc. Hoe staat het hier mee en wat zijn de vooruitzichten?
 • Verkeer en veiligheid: welke (verkeers)verbeteringen zijn nodig om Castenray nu en in de toekomst veiliger te maken?
 • Relatie burger en overheid: hoe kijken we aan tegen de overheid. Welke zaken zijn voor verbetering vatbaar?
 • Vrijwilligersbeleid: hoe kijken we aan tegen het vrijwilligersbeleid? Welke knelpunten zijn er en hoe kunnen we deze knelpunten oplossen zodat het vrijwilligerswerk gestimuleerd wordt.
 • Het buitengebied: wat speelt er zicht in het buitengebied af en hoe gaat dit zich ontwikkelen? Denk hierbij aan bedrijven, natuurgebieden en/of recreatie.

In het DOP zullen bovengenoemde punten uitgebreid aan bod komen. De werkgroep zal een voorstel voor het DOP opstellen. Zodra dit voldoende vorm en inhoud heeft gekregen, wordt het ter beoordeling voorgelegd aan de inwoners van Castenray. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij een van de leden van de werkgroep.

Naar boven

 

Website dorpen Venray

Het Dorpsradenoverleg heeft in 2003 het besluit genomen om te komen tot een gezamenlijke website voor alle dorpsraden. Na een uitgebreide voorbereiding, waaraan ook door de dorpsraad van Castenray actief heeft meegedaan, is de website http://www.dorpenvenray.nl/ op 30 november 2004 gelanceerd.

Naar boven

 

De Diepeling

Door de dorpsraad is er een klankbordgroep in het leven geroepen.

Deze heeft de taak om de vorderingen van het grindgat "De Diepeling" te volgen en daar eventueel zo nodig op te reageren.

Ze hebben tot nu toe de documentatie bijgehouden over het gebied.

Verder hebben ze samen met een afvaardiging van de buurtbewoners zitting gekregen in de werkgroep van de beide gemeentes, waarin ook b.v. Innovatief platteland, provincie, staatsbosbeheer e.d zitting in hebben

Namens de dorpsraad zitten hier Mieke Seijkens of Hay Strijbos in, en namens de buurtbewoners zijn dit Ivan Maes en Ton van de Pasch.

Bij deze mensen kan men eventueel ook terecht met vragen. De telefoonnummers zijn:
Mieke Seijkens        0478-571393
Hay Strijbos            0478-571739
Ivan Maes               0478-571505
Ton van de Pasch    0478-571028

Naar boven

 

 

Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing